Nyheter

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf. Stjärnhimlen

 

Dag: 2018-04-26 kl 19:00

 

Plats: Quality Hotel Friends, Råsta Strandväg 1, Solna; Konferensrum enligt anslag i konferensentré

 

Dagordning

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan om ordförandes val av sekreterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Beslut angående styrelsens förslag avseende nya stadgar (se proposition 1-4 enligt bilaga 1) - andra stämman
 18. Beslut gällande motion: Ordningsregler – Styrelsens motion
 19. Beslut gällande motion: Ordningsregler -Stefan Engfeldt
 20. Beslut gällande motion: Cykelstölder
 21. Stämmans avslutande

 

 

Årsredovisning och förvaltningsberättelse för Brf Stjärnhimlen räkenskapsåret 2017

 

 

Copyright @ All Rights Reserved